ดร. บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

ประธานกรรมการ วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)

ด้
วยความเชื่อในหลักการที่ว่า
การศึกษาช่วยปลูกฝังความ สามารถของบุคลากรที่จะมีส่วนช่วยในด้านการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสังคมโดยอาศัย เทคโนโลยีใหม่ ๆ? ประกอบกับประสบการณ์ที่ยาวนานในการทำ ธุรกิจ ทั้งในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกมากว่า 50 ปี เครือสหพัฒน์จึงมีเจตนารมย์ที่มุ่งมั่นจะก่อตั้งสถาบันการศึกษา นานาชาติขึ้นในประเทศไทย เพื่อเตรียมบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญต่าง ๆ อันเป็นการช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น?ากการที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและมี ประวัติความเป็นมาอันยาวนานมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เครือ สหพัฒน์จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวาเซดะ จัดตั้งโรงเรียนภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเปิดหลักสูตร การสอนภาษาญี่ปุ่นตามมาตรฐานการศึกษานานาชาติ สำหรับผู้ที่ ต้องการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ทำงานที่ประสงค์จะ พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ต้องการจะพัฒนาทักษะด้าน การศึกษาและอาชีพการงาน อันจะเป็นผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศในอนาคตด้วย
President of Waseda Universityดร. คัตซูฮิโกะ ชิราอิ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวาเซดะ

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบรรพบุรุษที่สืบเนื่องกันมาช้านาน หลายประเทศในทวีปเอเชีย ต่างมีการพัฒนาทางด้านวิทยาการ ขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาอย่างต่อ เนื่องของภูมิภาคนี้ในอนาคต ทรัพยากรบุคคลที่มีมุมมองและวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของ ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์นักธุรกิจผู้สนับสนุนการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของภูมิภาคเอเชียมาโดยตลอด นับตั้งแต่การมุ่งเน้นสร้างความ สัมพันธ์อันดีทางด้านธุรกิจกับประเทศต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุน การพัฒนาทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สำหรับวงการธุรกิจ
?หาวิทยาลัยวาเซดะ เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 125 ในปี พ.ศ.2550 นับเป็นช่วงเวลายาวนานแห่งการพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบอนาคตของภูมิภาคเอเชียในอนาคตต่อไปHead Masterดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ

รงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เกิดจากความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยวาเซดะกับเครือสหพัฒน์เพื่อจัดการเรียนการ สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวาเซดะหรือมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศญี่ปุ่นและผู้ที่ต้อง การศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิชาชีพ โดยใช้ตำราหลักสูตรและวิธีการ ศึกษา ตลอดจนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวาเซดะเพื่อให้มีความรู้ความ สามารถทางภาษาที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นได้ภายในหนึ่งปี
วามร่วมมือของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นในการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ในรูปของการตั้งสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเป็นเรื่องที่ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างมหาวิทยาลัยวาเซดะต้องดำเนินการเป็น ขั้นตอนบนพื้นฐานของความจริงใจของทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น ซึ่งผม หวังว่าด้วยการสนับสนุนของท่าน สิ่งที่เป็นความหวังอาจเป็นความ จริงได้ในเวลาไม่นานนัก